Kvkk Hükümleri Ve Gizlilik Esasları

Ana sayfa > Kurumsal > Kvkk Hükümleri Ve Gizlilik Esasları

Taraflar gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf hakkında edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistiki bilgileri, banka bilgilerini, uzmanlık bilgilerini, aralarında ki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği korumayı kabul ve taahhüt ederler. Bu sırrın saklanmasına Tarafların çalışanları da uymak zorundadır. Taraflar bunu sağlamakla yükümlüdürler. Reklam, referans ve basın bültenleri amaçlı kullanımlarda taraflar önceden birbirlerinden yazılı izin almak koşulu ile faaliyetlerde bulunabilirler. Taraflar, diğer tarafın izni olmaksızın, işbu Sözleşmeyi ve/veya Sözleşmeye atfen herhangi bir şekilde, Tarafların unvan ve logosunu referans olarak gösteremez ve/veya yazılı/sözlü/görsel ortamlarda, reklam ve benzeri amaçla kullanamaz. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir.

İş bu sözleşmenin uygulanması nedeniyle ve uygulanması sürecinde bir Tarafın diğer Tarafa aktarmış olduğu veya bundan sonra aktarılacak olan kişisel verilere ilişkin olarak Taraflar kişisel verileri;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işlemek,

Bu verileri mevzuata uygun olarak saklamak ve birbirlerinden temin ettiği kişisel verilerin imhasına dair düzenlemeleri de içerir gerekli saklama ve imha politika ve prosedürleri hazırlayarak bunları uygulamaya sokmakla yükümlüdür. Tarafların bu yükümlülüğü, işbu sözleşmenin sona ermesi halinde dahi sözleşme sürecinde temin etmiş olduğu Kişisel Verilere ilişkin olarak süresiz devam edecektir,

Veri güvenliğini sağlamak ve bu konuda yeterli önlemi almak,

Tarafların yazılı izni olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamak,

Tarafların yetkisiz çalışanı ya da üçüncü kişiler ile paylaşmamak,

Sözleşme amacının gerçekleşmesi ve/veya sözleşmenin sona ermesi hallerinde kişisel verileri yasal süresi içerisinde imha etmek ve imha ettiğini yazılı olarak diğer Tarafa bildirmekle yükümlüdür.

Taraflar kendilerine bu sözleşme kapsamında aktarılan/iletilen her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlemeyi, özel nitelikli kişisel verilerin KVKK md 8’de belirtilen istisnai kişi ve kurumlar dışında herhangi bir 3.kişi/şirket vasıtası ile işlenmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, mevzubahis yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle diğer Tarafın ya da ilgili kişinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı kusuru oranında kesinleşmiş mahkeme kararı sonrası tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, kendisinin sözleşmeye ya da hukuka aykırı eylemleri nedeniyle gerek Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tahakkuk edilecek idari para cezalarının kusurları oranında, gerekse savcılıklar tarafından yürütülecek cezai soruşturmaların muhatabı olduğunu kabul eder.

Taraflar, işbu Sözleşmenin konusu hizmete ilişkin olarak alt yüklenici çalıştırması ve dolayısıyla kendilerine aktarılan kişisel verileri alt yükleniciye aktarması gereken durumlarda, diğer tarafın yazılı izin almak zorundadır. Bu durumda Taraflar, alt yükleniciyle akdedeceği sözleşmenin, asgari olarak Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri içerecek şekilde akdedilmesi ve alt yükleniciden benzer taahhütlerin alınması gereklidir.

Taraflar, işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır. Taraflar, kendileri ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde diğer tarafı bildirecektir.

İşbu sözleşme kapsamında Taraflardan birine aktarılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak işlendiği, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ve bu verilerin diğer Tarafa aktarılmasına rıza gösterdiği hususu Taraflar tarafından kabul ve beyan edilmiştir. Taraflar, aksi durumun ortaya çıkması halinde her türlü idari ve yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, muhtemel idari para cezaları veya maddi manevi tazminat taleplerini kusuru oranında kesinleşmiş mahkeme kararı sonrası karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar, birbirlerine aktardığı kişisel verilerin aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda adı geçen kişi ve kurumlara aktarılmasına rıza göstermektedir. Buna göre;

Ticari faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla çözüm ortaklarına,

Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak Tarafların tedarikçilerine,

İlgili mevzuat hükümlerine göre Tarafların faaliyetlerinin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

Tarafların ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerine,

Kurumsal olarak bağlı bulundukları şirket yapılarına,

İlgili kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarına,

Sözleşmenin ifası amacı ile sınırlı ve orantılı olmak şartıyla bu maddede belirtilen çerçevede yurtiçi ve yurtdışına,

Tarafların faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğu gerçek ve tüzel kişilere aktarabilir.