Tanımlar

Ana sayfa > Barter > Tanımlar

Barter Sistemi: investbarter Sistem üyelerinden satın alınan mal ve/veya hizmet bedelinin investbarter sistemine üye diğer firmalara mal ve/veya hizmet satarak ödenmesi ve satılan mal ve/veya hizmet bedelinin sistem üyelerinden mal ve/veya hizmet satın alınması yoluyla tahsil edilmesi esasına dayanan ticaret sistemidir.

Barter Ortak Pazarı: Barter sistemi ile çalışan üye firmaların bir araya gelerek mal ve/veya hizmetlerini alım-satım hizmetleri için arz ve talep ettikleri pazardır.

INVESTBARTER A.Ş: investbarter ortak pazarında üyelik taleplerini karara bağlayan, üyelerin kredibilitelerini değerlendiren ve firmaların investbarter ortak pazarında çalışmalarını, mal ve/veya hizmet alım-satımlarını organize ve aracılık eden, üyelerin talep etmesi halinde her türlü borçlarının yapılandırılmasına investbarter sistemi yoluyla aracılık ve/veya öncülük eden, üyelerin her türlü taleplerinde sunmalarının gerekli olduğu teminatları miktar ve/veya nicelik-nitelik yönünden belirleyen, her türlü teminatı değerlendirerek üyelerin taleplerine ilişkin olarak kabul veya ret kararını vermeye yetkili şirkettir. Ayrıca üyelerin arz - talep bilgilerini ve cari hesap hareketlerini kaydederek bu doğrultuda oluşan bilgi bankasını yönetmeye tek yetkili olan şirkettir.

Üyelik: investbarter sistemine üye olmak isteyen gerçek veya tüzelkişilerin, investbarter sistemi ile çalışmak isteğinin onaylanması ve sonrasında bu sözleşmenin imzalanarak talepte bulunan gerçek veya tüzel kişiye investbarter sistemi içerisinde üye statüsünün verilmesidir.

Müşteri Temsilcisi: INVESTBARTER A.Ş. adına üyelerin investbarter ortak pazarı' na üye olmalarına ve investbarter sistemi ile çalışmalarına yardımcı olan, investbarter sistemi içerisinde gerçekleştirilecek işlem protokollerine ve başkaca işlemlere INVESTBARTER A.Ş tarafından verilen yetki çerçevesinde dahil olarak üyelere yardımcı olan investbarter sistem danışmanıdır.

Barter Kredisi: Miktarı, teminatı ve şartları INVESTBARTER A.Ş. tarafından belirlenen, Üyenin investbarter ortak pazarında mal veya hizmet satın alarak borçlanabilmesi veya borçlarını investbarter sistemi ile yapılandırarak ödeyebilmesi için INVESTBARTER A.Ş tarafından üyeye tanımlanan alım yapma ve/veya borç ödeme yetkisidir.

Kredi Limiti: Üyenin, INVESTBARTER A.Ş tarafından miktarı, teminat ve şartları belirlenen ve satın almalarda veya borç yapılandırmalarında kullanabileceği investbarter Kredisi miktarıdır.

Teminat : investbarter Kredisi kullanmak isteyen üyenin, Kredi Limiti oluşturmak için INVESTBARTER A.Ş.'ye teminat olarak verdiği Banka Teminat Mektubu, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Gayrimenkul ipoteği, Menkul Rehni, Kefalet gibi hukuki enstrümanlardır.

Arz Bildirim Formu: Üyelerin, investbarter sistemi ile satmak istedikleri malların veya hizmetlerin bilgilerinden oluşan ve INVESTBARTER A.Ş. tarafından yayınlanan listeye esas olacak mal veya hizmetlerin belirlendiği belgedir.

Talep bildirim Formu: Üyelerin, investbarter sistemi ile satın almak istedikleri malların veya hizmetlerin bilgilerinden oluşan ve INVESTBARTER A.Ş. tarafından yayınlanan listeye esas olacak mal veya hizmetlerin belirlendiği belgedir.

Barter Çeki: Alıcı ve satıcı üyeler arasında gerçekleşen alım-satım işlemlerinde, ödeme ve tahsilat aracı olarak kullanılan, üzerinde yapılan işlemin tutarının yazılı olduğu, mal veya hizmeti satın alan tarafından imzalanıp kaşe edilen, INVESTBARTER A.Ş. tarafından belirlenecek ve taraflara yazılı olarak INVESTBARTER A.Ş. tarafından bildirilecek Yetki Onay kodunun üzerine yazılması ile hüküm doğuran, alıcı üye cari hesabında borçlanma, satıcı üye cari hesabında barter li alacak kaydı sonucu doğuran, INVESTBARTER A.Ş nezdinde alışverişin gerçekleştiğini belgeleyen investbarter Sistemi'nin ödeme aracı ve investbarter sistemine has olan kıymetli evrakıdır. investbarter çekinin ciro ve devri mümkün olmayıp üzerinde yazan bedelin nakit tahsilatı da mümkün değildir.

Yetki Onay Kodu: investbarter Sistemi ile alım yapacak üyenin söz konusu alım için INVESTBARTER A.Ş. nezdinde kayıt altında bulunan cari hesabında yeterli bakiyesinin veya kredi limitinin yeterli bulunduğunu gösteren ve investbarter işlemi sırasında INVESTBARTER A.Ş. otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak verilen ve investbarter çeki üzerine yazılması zorunlu olan yetki onay kodu dur.


Kalite ve Fiyat Kontrol Kurulu : INVESTBARTER A.Ş.'nin sisteme arz edilen ürün ve hizmetlerin kalite ve fiyat açısından piyasa koşullarına uygunluğunu tespit etmek maksadıyla oluşturduğu kuruldur.

Cari Hesap : INVESTBARTER A.Ş tarafından üyenin diğer üyeler ile yaptığı barter alım-satım işlemlerinin ve bu alım-satım işlemleri sebebiyle INVESTBARTER A.Ş lehine doğacak komisyon bedellerinin, yapılan ödemelerin ve tahakkuk eden komisyonların kaydedildiği hesaptır. Barter işlemleri, komisyon borçları ve ödemeleri ayrı ayrı hesaplarda gösterilir. Üyenin alım limiti cari hesaplarının aktif ve pasif toplamına göre belirlenir. investbarter işlemlerinin kaydedildiği cari hesabın mutabakatı her sözleşme yenileme döneminde yapılır. INVESTBARTER A.Ş lehine doğacak komisyon bedellerinin tutulduğu hesabın mutabakatı ise ayda bir yapılır. Üyenin cari hesabında üye lehine alacak bakiyesinin bulunması halinde üye lehine herhangi bir faiz tahakkuku söz konusu değildir. Üyenin cari hesabının borç vermesi halinde temerrüt tarihine kadar üye aleyhine faiz tahakkuk etmez.

Cari Hesap Ekstresi: investbarter Sistemi ile alış ve satış yapan üyenin sistem içerisindeki cari hareketleri, borç ve Alacak Bakiyesi, Kredi Limiti gibi detayları içeren ekstredir.

Üye Talimatı: Üyenin, işbu sözleşme metninde yer alan koşullar ve hükümler çerçevesinde e-mail, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), SMS veya diğer elektronik haberleşme mecraları ile INVESTBARTER A.Ş’ye vermiş olduğu talimatlardır.

Şifre: Üyenin, INVESTBARTER A.Ş.’ye ait internet sitesi veya üyelere hizmet vermek amacıyla INVESTBARTER A.Ş’ye ait olarak internet ortamında üyelerin kullanımına açtığı programlarda iş bu sözleşme kapsamı hizmetlerden yararlanmasını sağlayan gizli, kendisine özel numara ve/veya harflerden oluşan kombinasyondur.